ინფორმაციის დაცვის პოლიტიკა

წინამდებარე ინფორმაციის დაცვის პოლიტიკა მოიცავს „aquasaxli“ ვებ-გვერდთან (იგულისხმება „ვებ-გვერდი“, რომელიც განთავსებულია შემდეგ ვებ-მისამართზე: http://aquasaxli.xyz) დაკავშირებული ინფორმაციის დაცვის საკითხებს. 

თუ რა ინფორმაციას ვაგროვებთ თქვენგან („მომხმარებელი“) და როგორ ვიყენებთ მას. ინფორმაციის დაცვის პოლიტიკასთან დაკავშირებით დამატებითი კითხვები შეგიძლიათ მოგვწეროთ ელექტრონულ ფოსტაზე info@aquasaxli.xyz.  

გთხოვთ, ყურადღებით გაეცნოთ წინამდებარე ინფორმაციის დაცვის პოლიტიკას. ჩვენს ვებ-გვერდზე შესვლისას ან ვებ-გვერდით სარგებლობისას თქვენ ადასტურებთ, რომ გაეცანით, გაიგეთ და ეთანხმებით ამ ინფორმაციის დაცვის პოლიტიკის და ჩვენი ვებ-გვერდით სარგებლობის ყველა პირობას. თუ თქვენ არ ეთანხმებით ამ პირობებს, გთხოვთ დახურეთ. 

 

1. ცვლილებები ინფორმაციის დაცვის პოლიტიკაში


ინფორმაციის დაცვის პოლიტიკაში ცვლილებები დაუყოვნებლივ გამოქვეყნდება ინფორმაციის დაცვის გვერდზე და სხვა ისეთ ადგილებზე, რომლებიც ჩვენი აზრით უზრუნველყოფს თქვენს საქმის კურსში ყოფნას იმასთან დაკავშირებით, თუ რა სახის ინფორმაციას შევაგროვებთ, როგორ გამოვიყენებთ და რა დროს გავამჟღავნებთ მას (კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევებში). 

ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას, ნებისმიერ დროს შევცვალოთ წინამდებარე ინფორმაციის დაცვის პოლიტიკა. გთხოვთ, ხშირად შეამოწმოთ იგი. თუ მნიშვნელოვან ცვლილებებს შევიტანთ, ჩვენ გაცნობებთ ამის შესახებ წინამდებარე დოკუმენტში, ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით ან ჩვენს მთავარ გვერდზე შესაბამისი შეტყობინების დადებით. 

2. შესაგროვებელი ინფორმაციის სახეობა და მისი გამოყენება


ჩვენ ვაგროვებთ ორი სახის ინფორმაციას ჩვენი მომხმარებლების შესახებ: პირადი საიდენტიფიკაციო ინფორმაცია და არაპირადი საიდენტიფიკაციო ინფორმაცია.  

პირადი საიდენტიფიკაციო ინფორმაცია. პირადი საიდენტიფიკაციო ინფორმაცია არის ინფორმაცია, რომლის მეშვეობითაც ხდება კონკრეტული მომხმარებლის იდენტიფიკაცია. ჩვენ შეიძლება გთხოვოთ თქვენს შესახებ გარკვეული ინფორმაციის წარმოდგენა, როდესაც თქვენ ჩვენი ვებ-გვერდის მეშვეობით ერთვებით რაიმე აქტივობაში, როგორც მაგალითად, ანგარიშის გახსნა, ჩვენთან პროდუქტის ან მომსახურების შეკვეთა, ჩვენს მომსახურებაზე ინფორმაციის მოთხოვნა,  როდესაც თქვენ უკვეთავთ პროდუქტებს ან მომსახურებას, ჩვენ შეიძლება ასევე გთხოვოთ წარმოადგინოთ თქვენი საკრედიტო ბარათის ნომერი, ვადის გასვლის თარიღი, ან სხვა შესაბამისი ინფორმაცია. ეს უკანასკნელი არ ინახება ჩვენს ვებ-გვერდზე, რადგან გადახდა ხდება ჩვენი პარტნიორი ბანკის უსაფრთხოების სერვერზე. აქედან გამომდინარე,ჩვენ ხელი არ მიგვიწვდება თქვენი საკრედიტო ბარათის ინფორმაციაზე. ჩვენ ვიყენებთ პირად საიდენტიფიკაცი ინფორმაციას, რათა უზრუნველგყოთ თქვენ პროდუქტებითა და მომსახურებით.

არაპირადი საიდენტიფიკაციო ინფორმაცია. არაპირადი საიდენტიფიკაციო ინფორმაცია არის ინფორმაცია, რომელიც არ ახდენს კონკრეტული მომხმარებლის იდენტიფიკაციას. ამ სახის ინფორმაცია შეიძლება მოიცავდეს ისეთ გარემოებებს, როგორიცაა „URL“ იმ ვებ-გვერდისა, რომელზეცთქვენშეხვედითიქამდესანამჩვენსვებ-გვერდზეშეხვიდოდით, „URL“ იმვებ-გვერდისა, რომელზეცთქვენშეხვალთჩვენივებ-გვერდიდან გამოსვლის შემდეგ, იმ ბრაუზერის სახეობა, რომელსაც თქვენ იყენებთ და თქვენი ინტერნეტ პროტოკოლის „IP“ მისამართი. 


ჩვენ ვიყენებთ არაპირად საიდენტიფიკაციო ინფორმაციას შემდეგი მიზნებისათვის: ხარვეზის აღმოფხვრა, ვებ-გვერდის ადმინისტრირება, ტენდენციების ანალიზი, შესაბამისი კანონმდებლობის დაცვა და სამართალდამცავ ორგანოებთან თანამშრომლობა. 

3. პირადი საიდენტიფიკაციო ინფორმაციის გაცემა


ჩვენ არ გავცემთ, თქვენს პირად საიდენტიფიკაციო ინფორმაციას მესამე პირზე.

 

4. ინფორმაციის განახლება და შეცვლა


ჩვენი აზრით თქვენ უნდა გქონდეთ პირადი საიდენტფიკაციო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობისა და შეცვლის შესაძლებლობა, რომელსაც ჩვენ წარმოგვიდგენთ. შესაბამისად, თქვენ შეგიძლიათ შეცვალთ თქვენი ნებისმეირი პირადი საიდენტფიკაციო ინფორმაცია თქვენს ანგარიშზე შესვლითა და ვებ-გვერდის შესაბამის განყოფილებაში შესვლით, ასევე info@aquasaxli.xyz–ზე ელექტრონული ფოსტის გამოგზავნით. ჩვენთან დაკავშირებისას, გთხოვთ, მიუთითოთ თქვენი სახელი და ის ინფორმაცია, რომლის განახლებაც გსურთ.  

თქვენი საკრედიტო ბარათის ინფორმაცია არ ინახება ჩვენს ვებ-გვერდზე, არამედ განთავსებულია დაცულ ვერდზე, რომელსაც უზრუნველყოფს და მართავს